Contact

Etcetera
Theaterpublicaties vzw
Sainctelettesquare 19
B- 1000 Brussel
Ondernemingsnummer: 0430.278.340

Redactie:
redactie@e-tcetera.be

Administratie en advertentiewerving:
natalie.gielen@e-tcetera.be

Abonnementen en verzending:
abonnementen@e-tcetera.be

Bestuur:
bestuur@e-tcetera.be

Inzendingen:
Mail je idee voor een tekst samen met een reeds geschreven essay of recensie naar redactie@e-tcetera.be

Privacy:
Etcetera hecht belang aan ieders privacy. Daarom willen we je met deze privacyverklaring informeren over ons beleid in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Als Etcetera persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dat enkel binnen de doelstelling van de vzw, nl. het toegankelijk maken van kritische reflectie over podiumkunsten via ons magazine, onze website en onze sociale media.

Online communicatie

Voor de nieuwsbrief verwerken we enkel je naam, voornaam en e-mailadres. Je kan je steeds uitschrijven of je gegevens aan te passen via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Op de Facebook-en Instagrampagina’s van Etcetera beslis je zelf of je onze informatie volgt of niet. Je bent vrij om dit stop te zetten wanneer je maar wil.

Wanneer je onze website bezoekt enkel om artikels te raadplegen of informatie te vinden over Etcetera, worden van jou geen persoonsgegevens verwerkt. Wel gebruikt de site Google Analytics om statistische gegevens over het gebruik van onze site te verzamelen.

Samenwerkingen

Voor alle andere personen en organisaties geldt, dat we enkel die gegevens verwerken zoals naam, adres, telefoonnummers, e-mailgegevens en websites, organisatiegegevens, CV en beroepskwalificaties die expliciet aan ons worden gegeven om de samenwerking met de vzw te kunnen uitvoeren, hetzij als afnemer van of deelnemer aan de projecten en activiteiten, hetzij als leverancier van producten of diensten of als medewerker aan de organisatie. Onder deze laatste categorie vallen de leden van de vzw en van de Raad van Bestuur, de personeelsleden, freelancers, vrijwilligers en stagiairs.

Deze persoonlijke gegevens kunnen zolang bewaard worden als nodig is omwille van wettelijke verplichtingen of voor de historiek van de werking van Etcetera. Gegevens die niet langer relevant zijn worden regelmatig verwijderd, ten laatste 7 jaar na het laatste contact.

Inzagerecht

Als je denkt dat Etcetera gegevens bewaart van jou en je deze wil verifiëren, wijzigen of eventueel laten verwijderen, kan je hiervoor contact opnemen via info@e-tcetera.be. Om gebruik te maken van deze rechten stuur je ons een e-mail met als bijlage een kopie van je identiteitskaart.

Beleid en voorwaarden

Telkens als je persoonsgegevens verstrekt, zal Etcetera ze behandelen in overeenstemming met het hier geschreven beleid en met de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

Jijzelf garandeert dat de gegevens die je aan Etcetera meedeelt ook aan jou toebehoren, of althans dat jij de toestemming hebt om ze te gebruiken en aan Etcetera mee te delen. Mocht je merken dat iemand anders zich voor jou voordoet, kan je steeds contact opnemen via info@e-tcetera.be. Etcetera zal je dan vragen je identiteit te bewijzen.

Indien je bepaalde berichten of communicatie van Etcetera als ongepast ervaart, kan je contact opnemen langs dezelfde weg.

Verwerking van persoonsgegevens

Etcetera verzamelt of verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens of gegevens waarvoor jouw expliciete schriftelijke toestemming is vereist.

Etcetera zal de door jou verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor de doeleinden vermeld in deze Privacyverklaring. Als Etcetera je persoonsgegevens voor andere doeleinden zou wensen te verwerken of door wil geven aan derden waar zij mee samenwerkt, zal zij daarvoor je uitdrukkelijke toestemming vragen en kan je je daartegen verzetten.

Deze meldingsplicht en de voorafgaande toestemmingsvereiste bij doorgifte van persoonsgegevens aan derden, gelden echter niet indien Etcetera de persoonsgegevens verwerkt binnen de doeleinden opgegeven van haar werking maar voor de praktische uitwerking hiervan beroep doet op aanneming van dienstverleners.

Etcetera zal in geen geval persoonsgegevens doorgeven aan derden omwille van commerciële redenen. Etcetera kan wel toegang verlenen tot jouw persoonsgegevens op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten en de bevoegde politiediensten.

De persoonsgegevens die Etcetera verzamelt, worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Alleen bepaalde personen in dienst van Etcetera, of bepaalde personen of entiteiten waarmee Etcetera een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot jouw gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

Back-ups van door Etcetera verzamelde persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Etcetera die beschikken over de nodige toegangsrechten.

Gebruik van cookies

Cookies worden gebruikt met het oog op het verzamelen van statistische informatie (page requests, visits, visitor, …).  De site gebruikt hier Google Analytics voor.

Je hebt de mogelijkheid je browser zodanig in te stellen dat je een bericht krijgt telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt. Bovendien kan je cookies op iedere ogenblik van jouw harde schijf verwijderen. Je kan ook cookies uitschakelen in je internetbrowser.

Links op de website

Op onze website zijn er verwijzingen naar andere sites (links). Daarmee kom je op de websites van anderen, kunstenaars, organisaties of ondernemingen terecht. Voor de inhoud en de gegevensbescherming van deze sites is Etcetera niet verantwoordelijk.

Update van deze privacyverklaring

Etcetera zal deze privacyverklaring bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten of wijzigingen in de privacywetgeving. Deze versie is bijgewerkt in mei 2018.

Heb je nog vragen met betrekking tot het gebruik van je persoonsgegevens door Etcetera? Neem dan contact met ons op via info@e-tcetera.be

Privacy Commissie

Voor meer inlichtingen over de privacywetgeving of om een klacht in te dienen kan je terecht bij de ‘Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via hun site: https://www.privacycommission.be/nl